BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ตามดู คสช. เขต ๑๑ และ ๑๒ ลงพื้นที่หนุนงานเครือข่าย ๑๔ จังหวัดภาคใต้

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑(ใต้บน)

image001
คุณสุพจน์  สงวนกิตติพันธ์

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๒(ใต้ล่าง)

image003
คุณชัยพร จันทร์หอม

กิจกรรมที่เข้าร่วมในปี ๒๕๕๖   

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้เข้าร่วม/คสช.

การร่วมกิจกรรมในระดับภาค/กลุ่มจังหวัด
ปี ๒๕๕๖ อนุกรรมการสนับสนุนวิชาการภาคใต้ -คสช. เขต ๑๑ และ ๑๒
ปี ๒๕๕๖ กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ปี ๒๕๕๖ -คสช. เขต ๑๑ และ ๑๒
ปี ๒๕๕๖ คณะทำงานพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ โดยใช้เครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ภาคใต้ -คสช. เขต ๑๒ คุณชัยพร จันทร์หอม
๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ร่วมเวทีรับฟังร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ กลุ่มพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง -เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้-คสช. เขต ๑๑ และ ๑๒
๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง -อนุกรรมการฯ ภาคใต้-คสช. เขต ๑๑ และ ๑๒

๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลังสื่อสารเพื่อพัฒนาสุขภาวะ ภาคใต้” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง -เครือข่ายสื่อ ๑๔ จังหวัดภาคใต้-คสช. เขต ๑๑ คุณชัยพร จันทร์หอม
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ” เครือข่าย ๑๔ จังหวัดภาคใต้และอนุกรรมการสนับสนุนวิชาการภาคใต้ ณ โรงแรมวีแอล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา -เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้-อนุกรรมการสนับสนุนวิชาการภาคใต้-คสช. เขต ๑๑ คุณสุพจน์ สงวนกิตติพันธ์ (คุณชัยพร จันทร์หอม คสช.เขต ๑๒ ติดภารกิจ)
๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ร่วมสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ ๓ “แผ่นดินทอง สองงฝั่งทะเล” ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์ จังหวัดชุมพร -เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้-คสช. เขต ๑๑ และ ๑๒
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ร่วมประชุมอนุกรรมการสนับสนุนวิชาการภาคใต้ และหารือการพัฒนางาน PHPP ภาคใต้ ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์ จังหวัดชุมพร -อนุกรรมการสนับสนุนวิชาการภาคใต้-นักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ปี ๒๕๕๕ ภาคใต้-คสช. เขต ๑๑ และ ๑๒
๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ สรุปบทเรียนสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา -เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้-คสช. เขต ๑๑ และ ๑๒
ปี ๒๕๕๖ ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ (โครงการ ๕๐๐ ตำบล) ในพื้นที่จังหวัดตรัง สตูล สงขลา และปัตตานี -เครือข่ายจังหวัดตรัง สตูล สงขลา และปัตตานี-คสช. เขต ๑๒ คุณชัยพร จันทร์หอม
๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สมัชชาสุขภาพจังหวัด(Provincial Health Assembly: PHA)  จากหลักคิดสู่การปฏิบัติจริง” กลุ่มจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช” ณ อ่าวนางวิลล่า จังหวัดกระบี่ -เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และพังงา-คสช. เขต ๑๑ คุณสุพจน์ สงวนกิตติพันธ์ (ติดภารกิจ)
๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สมัชชาสุขภาพจังหวัด(Provincial Health Assembly: PHA)  จากหลักคิดสู่การปฏิบัติจริง” กลุ่มจังหวัดตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส” ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา -เครือข่ายสมัชชาสุขาภาพ ๗ จังหวัด-คสช. เขต ๑๒ คุณชัยพร จันทร์หอม
๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly: PHA) จากหลักคิดสู่การปฏิบัติจริง” กลุ่มจังหวัดชุมพร ระนอง พังงา และสุราษฎร์ธานี” ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร ระนอง พังงา และสุราษฎร์ธานี-คสช. เขต ๑๑ คุณสุพจน์ สงวนกิตติพันธ์
๕-๖ กันยายน ๒๕๕๖ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สมัชชาสุขภาพจังหวัด(Provincial Health Assembly: PHA)  จากหลักคิดสู่การปฏิบัติจริง” กลุ่มจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช” ณ โรงแรมเขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา -เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และพังงา-คสช. เขต ๑๑ และ ๑๒
การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ร่วมประชุมปรึกษาหารือต่อยอดการพัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร ทศวรรษที่ ๒ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร -เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร-คสช. เขต ๑๑ คุณสุพจน์ สงวนกิตติพันธ์
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ร่วมประชุมปรึกษาหารือต่อยอดการพัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ทศวรรษที่ ๒ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช -เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช-คสช. เขต ๑๑ คุณสุพจน์ สงวนกิตติพันธ์
๑-๒ กันยายน ๒๕๕๕ เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร ปี ๒๕๕๕ -เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร-คสช. เขต ๑๒ คุณชัยพร จันทร์หอม
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ร่วมประชุมปรึกษาหารือต่อยอดการพัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ทศวรรษที่ ๒ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง -เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง-คสช. เขต ๑๒ คุณชัยพร จันทร์หอม
๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เข้าร่วมเป็นองค์ปาฐกในสมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๕๕ ณ โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี -เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี-คสช. เขต ๑๒ คุณชัยพร จันทร์หอม
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ร่วมประชุมปรึกษาหารือต่อยอดการพัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล ทศวรรษที่ ๒ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล -เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล-คสช. เขต ๑๒ คุณชัยพร จันทร์หอม
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ร่วมประชุมปรึกษาหารือต่อยอดการพัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี ทศวรรษที่ ๒ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

-เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี-คสช. เขต ๑๒ คุณชัยพร จันทร์หอม
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ร่วมประชุมปรึกษาหารือต่อยอดการพัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ทศวรรษที่ ๒ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

-เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต-คสช. เขต ๑๑ คุณสุพจน์ สงวนกิตติพันธ์
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ร่วมประชุมปรึกษาหารือต่อยอดการพัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ทศวรรษที่ ๒ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (วงเล็ก)

-เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง-คสช. เขต ๑๒ คุณชัยพร จันทร์หอม
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประชุมปรึกษาหารือต่อยอดการพัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ในทศวรรษที่ ๒ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง -เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง-คสช. เขต ๑๒ คุณชัยพร จันทร์หอม (ติดภารกิจ)

 

Check Also

รมต. กอบศักดิ์ ประกาศชัด ดัน “ฝายมีชีวิต ให้สำเร็จใน 4 เดือน”

  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561เวลา 09.30 น. ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรี ประจำสำนักสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน สมัชชาพังงาแห่งความสุข ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน บ้านท่าด่าน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook