BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

เช้าวันนี้(4 พฤศจิกายน 2556)นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน การประชุมคณะทำงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ที่โรงแรมอิมพีเรียลธาราแม่ฮ่องสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการสานพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ที่เป็นบทเรียนสำคัญจากพื้นที่ต่างๆ ที่ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ การสานพลังเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายใหม่ในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพแกนนำสมัชชาสุขภาพล้านนา รวมถึงการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ และนำประเด็นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่หรือประเด็นร่วมล้านนา”ขาขึ้น”และประเด็น“ขาเคลื่อน”นำสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เชิ่อมโยงภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดและสมัชชาสุขภาพล้านนา ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพสยามตอนบน โดยมีสมาชิกเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา และตัวแทนภาคีเครือข่ายจากสยามตอนบน ร่วมประชุมกว่า 60 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน การคมนาคมค่อนข้างลำบาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชายแดน ทำให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา ซึ่ง การพัฒนาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเน้น 3 เรื่อง คือ การดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนพออยู่พอกิน ร่วมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเรื่องการค้าชายแดน เตรียมความพร้อมเปิดประตูสู่อาเซี่ยน ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพตามความต้องการของประชาขน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และการจัดการปัญหาสุขภาพ จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะปัญหาหมอกควัน ได้รณรงค์เพื่อควบคุมปัญหาตั้งแต่ต้นปี โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

นอกจากนั้นมีการนำเสนอแผนงานการติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย สุขใจไม่คิดสั้น โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และการนำเสนอความก้าวหน้าสมัชชาสุขภาพจังหวัดภาพรวมทั้งประเทศ โดยนายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการพื้นที่ เป็นต้น การประชุมคณะทำงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 จะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้( 5 พฤศจิกายน 2556)/

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

Check Also

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเชื่อมโยงสู่ระดับเขต

เวทีสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เครือข่าย ทุกช่วงวัย อาหารปลอดภัยบนฐานทรัพยากรที่มั่งคั่ง จ.พิษณุโลก ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 2 ร่วมกับ คณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook