BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

9 จว.เหนือตอนล่างสานพลัง ตั้งกลุ่ม UPPER SIAM CIRCLE

9 จว.เหนือตอนล่างสานพลัง ตั้งกลุ่ม UPPER SIAM CIRCLE จัดทัพวางยุทธศาสตร์เพื่อสุขภาพร่วมกัน

เมื่อวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2556 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพสยามตอนบน เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จัดเวทีประชุม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมีตัวแทนจาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี และตากเข้าร่วม เพื่อหารือการทำงาน และวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกัน

ภายในเวทีเริ่มวางยุทธศาสตร์ด้วยการตั้งกลุ่มทำงาน โดยใช้ชื่อว่า “UPPER SIAM CIRCLE” โดย “UPPER SIAM” เป็นคำที่ฝรั่งเศสเขียนลงในแผนที่ในยุคล่าอาณานิคม ส่วนคำว่า “CIRCLE” หมายความเป็นวงคุยเพื่อการเปลี่ยนแปลง หมุนการเรียนรู้เป็นวงกลม เพื่อหาวิธีการขับเคลื่อนอย่างเป็นพลวัตร จากนั้นมีการระดมสมอง และกำหนดยุทธศาสตร์ในการหนุนเสริมภายในจังหวัดให้สามารถยกระดับพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเป็น 4 แนวทางคือ ขับเคลื่อนให้การเกิดบูรณาการเพื่อดึงประสบการณ์ความสำเร็จในแต่ละจังหวัดมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ทุกจังหวัดวิเคราะห์ข้อมูลของตนแล้วเชื่อมโยงกัน เพื่อจัดการความรู้ นอกจากนี้มียุทธศาสตร์การสร้างคน โดยการพัฒนาศักยภาพ และยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่น พร้อมทั้งขยายพลังเครือข่ายจากคำว่า UPPER SIAM

นอกจากนี้มีการตั้งวงคุยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานตามยุทธศาสตร์ที่ วางไว้พร้อมทั้งหารือคุณสมบัติของผู้ประสานงานกลางซึ่งต้องมีลักษณะของการ เป็นนักยุทธศาสตร์ นักวิชาการ เป็นนักจัดการ นักสื่อสาร และนักประสานงานเพื่อทำงานเชื่อมโยงสมาชิกในเครือข่ายทั้ง 9 จังหวัด ทั้งนี้ในช่วงท้ายของเวทีได้มีการนัดหมายเพื่อประชุมกลไกกลางผู้ประสานงานวง สยามตอนบนวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2556 ที่จังหวัดกำแพงเพชร

Check Also

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเชื่อมโยงสู่ระดับเขต

เวทีสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เครือข่าย ทุกช่วงวัย อาหารปลอดภัยบนฐานทรัพยากรที่มั่งคั่ง จ.พิษณุโลก ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 2 ร่วมกับ คณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook