BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ชัยภูมิ…เกินคาด ประชุมเตรียมการต่อยอดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ

2-3 ปีที่ผ่านมา ขบวนการทำงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิและ สช. ว่างเว้นจากการทำงานร่วมกันมามานานพอสมควร นอกจากการประสานงานพื้นที่เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เข้าร่วมอย่างต่อ เนื่อง ประกอบกับทางพื้นที่เองก็ขาดความต่อเนื่องในการประสานงานร่วมกันเพื่อการขับ เคลื่อนผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แต่ก็มีการดำเนินงานตามภารกิจกิจกรรมของแต่ละองค์กรหน่วยงานนั้นๆ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ผู้แทนหน่วยงาน ภาคี เครือข่าย ที่ทำงานด้านนโยบายสาธารณะ ทั้งผู้ที่เคยร่วมงานกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชัยภูมิ และคนใหม่ ทั้ง ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมเตรียมการต่อยอดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจังหวัด ชัยภูมิ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เพื่อการสานพลังและต่อยอดการทำงานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผู้แทนของ สช.ได้อธิบายถึงความเป็นมาของ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ และการเสนอ 3 เครื่องมือ(ธรรมนูญสุขภาพ HIA สมัชชาสุขภาพ) ภายใต้พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม มีการยกกรณีจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้เห็นรูปธรรม การก่อการจุดเริ่มต้นและการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดว่ามีกระบวนการขับเคลื่อน อย่างไร ที่เน้นย้ำถึงการปรับประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ ให้กับเพื่อนใหม่รวมทั้งเป็นการทบทวนให้กับเพื่อนเก่า ซึ่งผู้เข้าร่วมมีความสนใจและตั้งใจฟังมากค่ะพร้อมกับบรรยากาศการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน

DSCF0046 DSCF0014 DSCF0045 DSCF0028 DSCF0024 DSCF0012

ขณะเดียวกันได้ชวนวิเคราะห์ทุนทางสังคมของจังหวัดชัยภูมิ มีภาคีกลุ่มเครือข่ายทั้ง 3 ภาคส่วนทำอะไร ที่ไหน อย่างไร หลายท่านได้บอกเล่าสถานการณ์ และงานที่มีการขับเคลื่อนในจังหวัด เช่น การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เครือข่ายงดเหล้าและบุหรี่ สวัสดิการชุมชน การจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย สภาองค์กรชุมชนต่อการขับเคลื่อนจังหวัดจัดการตนเอง การแก้ไขปัญหาความยากจนที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. โดยการใช้เครื่องมือบัญชีครัวเรือน รวมไปถึงโครงการอาหารปลอดภัย ภาคีเครือข่ายหลายท่านได้สะท้อนถึงสถานการณ์ที่มีปัญหาและพื้นที่รูปธรรม ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่รวมถึงสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งการทำงานกับภาครัฐ และภาคการเมืองในระดับจังหวัด การผลักดันให้เป็นประเด็นร่วมของจังหวัด ตลอดจนยังไม่มีกระบวนการที่ไปถึงการพัฒนาให้เป็นนโยบายสาธารณะได้ ตัวแทนเครือข่ายไม่มีโอกาสร่วมเสนอแผนพัฒนาเพื่อให้เป็นแผนพัฒนาของจังหวัด ได้ ความต้องการ คือ อยากให้มีเวทีกลางที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้มีโอกาสมาร่วมกันทำงาน (ซึ่งคาดว่ากระบวนการสมัชชาสุขภาพหน้าจะทำบทบาทนี้ได้) และโอกาสของจังหวัดชัยภูมิ คือ มีการขับเคลื่อนงานประเด็นต่างๆ จำนวนมาก มีเครือข่ายเกษตรกรปลอดสารพิษ 22 ตำบล 16 อำเภอ สมาชิก 1,050 คน สภาองค์กรชุมชน 48 สภา กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล เครือข่าย อสม. (ประธานชมรม อสม. กล่าวว่า อสม. ยินดีสนับสนุนเรื่องกำลังคน เพราะมีอยู่ในทุกพื้นที่) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิก็ยินดีรับเป็นแกนประสาน ภาคีในจังหวัด รวมทั้ง ดร.ศักดิ์ชัย เพ็ชรดารา (เพื่อนลุงแดง สุรศักดิ์) รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนา และเป็นอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ก็ขานรับเป็นแกนหลักในด้านวิชาการ รวมทั้ง ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและเป็นรองคณะบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก็ให้คำมั่นว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนทั้งกำลังด้านวิชาการ บุคลากร และสถานที่

การแลกเปลี่ยนดำเนินมาพอสมควรจึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่า มีอีกหลายเครือข่ายในจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องและไม่ได้ อยู่ในเวทีวันนี้ มีทุนทางสังคมอีกหลายอย่างที่ผู้ที่อยู่ในเวทีนี้ไม่เคยทราบข้อมูลที่แน่ชัด จึงเห็นควรว่าต้องมีการบ้านและมาพบกันอีกครั้ง โดยครั้งหน้าทุกคนจะกลับมาพบกันพร้อมข้อมูลทุนของจังหวัดชัยภูมิในประเด็น ที่แต่ละคนเกี่ยวข้อง รวมทั้งขยายวงให้กว้างขึ้นโดยการชวนเพื่อนใหม่เข้ามาร่วมโดยมีแกนแต่ละคนรับ ไปประสานเชื้อเชิญมา ซึ่งเพื่อนเก่า (พี่ไพบูลย์) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ก็รับเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและรายชื่อเพื่อนใหม่ก่อนที่จะส่งให้ สช.เป็นผู้เชิญต่อไป นัดหมายครั้งต่อไป 29 พ.ย. 2556 พบกันหน้าหนาว “ชัยภูมิ…เกินคาด”

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook