BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

คจ.สจ.อุดรฯเคาะ 4 มติสมัชชาสุขภาพ ตั้งเป้าเป็นเมืองไร้ขยะภายใน 5 ปี พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 25%

คจ.สจ. อุดรฯ เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี มีวาระการพิจารณาร่างมติ การจัดการขยะ ผักปลอดสารพิษ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปัญหาเด็กเยาวชนเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ก่อนเชื่อมโยงเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยตั้งเป้าเป็นเมือง Zero Waste (ขยะเป็นศูนย์) ภายใน 5 ปี พร้อมเตรียมตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และกองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ ด้านประเด็นผักปลอดสาร ห่วงผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ส่วนพื้นที่สีเขียว เตรียมวางแผนให้บ้าน วัด โรงเรียน พื้นที่สาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวร้อยละ 25 ของพื้นที่ชุมชน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ที่โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี (คจ.สจ.) จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานีประจำปี 2556 เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้แนวคิดการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสุขภาวะคนอุดรธานี ทั้งนี้ภายในงานยังมีนายแพทย์สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคการเมือง ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมงาน รวม 320 คน

DSCF0004 DSCF0072

DSCF0057 DSCF0047 DSCF0045 DSCF0039 DSCF0036 DSCF0034 DSCF0028 DSCF0005

ที่ประชุมได้สรุปหาฉันทามติเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาของ จังหวัดใน 4 ประเด็นเป็นมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด ได้แก่ การบริโภคผักปลอดภัย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะภายในจังหวัด และการทบทวนและติดตามมติสุขภาวะเด็ก และเยาวชนปี 2555 และจะใช้ฉันทามติในแต่ละประเด็นเป็นทิศทางการขับเคลื่อนเพื่อปัญหาสุขภาวะ ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายในจังหวัด

ประเด็นการจัดการขยะของจังหวัดมีการกำหนดเป้าหมาย ให้อุดรธานีเป็นเมืองสะอาด สามารถดำเนินการจัดการขยะอย่างถูกวิธีทั้งก่อนทิ้ง และหลังทิ้งขยะ มุ่งสู่การเป็นเมือง Zero Waste ภายในปี 2561 โดยให้เทศบาลนครอุดรธานี และเครือข่ายจัดตั้งโรงไฟฟ้าโดยใช้ขยะเป็นวัตถุดิบในโรงงานไฟฟ้าขยะ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลงทุน ให้รัฐบาลควรจัดตั้งกองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัดการกองทุน
ในมติยังระบุ ให้มีการออกกฎหมาย และมาตรการการบังคับใช้เพื่อการจัดการคัดแยกขยะแบบ 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) พร้อมทั้งมีการสนับสนุนการจัดขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือน จนถึงระดับผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ในจังหวัด เช่น ห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะกฎหมายให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อซากวัสดุที่ใช้แล้วมีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับคืนซากวัสดุและสินค้าที่ใช้แล้ว เช่น ยางรถยนต์ นอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดตั้งธนาคารขยะ หรือกองทุนขยะรีไซเคิล ธนาคารใบไม้และกิ่งไม้ สำหรับการจัดการขยะอินทรีย์ และให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะระดับครัวเรือน ในสื่อที่เข้าถึงง่าย

สำหรับประเด็นการบริโภคผักปลอดภัย ซึ่งถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสี่ประเด็นนั้น มีสาเหตุจากความต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษมีมาก ในขณะที่ผักปลอดสารพิษมีไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐานจึงมีมติเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการรณรงค์สร้าง จิตสำนึก ให้เห็นโทษภัยของสารเคมีและสารปนเปื้อนในผักที่มีผลต่อสุขภาพผ่านสื่อ สาธารณะทุกช่องทาง พร้อมกันนี้ประชาสัมพันธ์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ ให้ความรู้ แก่ประชาชนให้ล้างผัก ผลไม้ได้อย่างถูกวิธี และจัดหาอุปกรณ์การล้างผักที่ได้มาตรฐาน ไว้ที่แหล่งจำหน่ายเพื่อบริการแก่ผู้จำหน่ายและผู้บริโภค มีการส่งเสริมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการผักปลอดสาร พิษ ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคเอง และส่งเสริมให้มีแหล่งจำหน่ายผักปลอดสารพิษครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อสะดวกในการจับจ่าย

ส่วนมติการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนั้นมีฉันทมติในการให้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในบ้าน วัด โรงเรียน พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ส่วนบุคคลร้อยละ 25 ของพื้นที่ในชุมชน นอกจากนี้ให้ความสำคัญกับการวางแผนแม่บทในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นร่วมกัน โดยให้มีองค์กรภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ งานวิชาการ และการจัดตั้งกลไกคณะทำงาน ส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครรักษาป่าเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ รวมถึงร่วมกันจัดทำระบบฐานข้อมูลและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง พันธุ์พืชท้องถิ่นพืชหายาก ตลอดจนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นอกจากนี้ให้สนับสนุนการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทุกโรงเรียน ปลูกจิตสำนึกในการให้ความสำคัญและการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว และขยายสู่ชุมชนในทุกระดับ มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฟื้นฟูวิถีเกษตรดั้งเดิม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรปลอดภัย วนเกษตร นวัตกรรมท้องถิ่น อย่างสม่ำเสมอ

สุดท้ายประเด็นสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ได้แบ่งออกเป็นเรื่องการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ที่ ไม่พร้อม การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การแก้ปัญหาเด็กติดเกม และการแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นประเด็นที่ติดตามมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลานสมัชชา สุขภาพใน 4 ประเด็นข้างต้น และมีการแสดงหมอลำ โดยช่วงท้ายของเวทีได้ทำพิธีมอบมติสมัชชาสุขภาพที่จัดทำร่วมกันแก่ภาคีเครือ ข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุทธิพันธ์ ชูคันหอม ตัวแทนกลุ่มป่าวนเกษตร เจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียว จากไร่สุทธิพันธ์ จ.อุดรธานี เป็นผู้นำกล่าวปฏิญญา ทั้งนี้ภายในงานได้มีการเผยแพร่ข่าวสารเวทีประชุมสมัชชาฯ ผ่านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น และสถานีวิทยุตลอดงาน

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook