BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

มุกดาหารเปิดเวทีเช็คกำลังเครือข่ายสุขภาพ พบเครือข่ายตื่นตัวเปิดอาเซียนปี 58

มุกดาหารเปิดเวทีเช็คกำลังเครือข่ายสุขภาพ พบเครือข่ายตื่นตัวเปิดอาเซียนปี 58 ห่วงปัญหาเยาวชนติดสุรา ยาเสพติด และการค้ามนุษย์

DSCF0041  DSCF0057

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด (คจ.สจ.) ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือ “ต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร ในทศวรรษที่ 2” เพื่อพัฒนากลไกและพัฒนาคณะทำงานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเครือ ข่ายจังหวัดมุกดาหาร ภายในงานมีผู้เข้าร่วม 22 เครือข่าย รวม 45 คน นำโดยนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดการประชุม และมีนายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติดำเนินการประชุม

 

การประชุมครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพเฉพาะ พื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายสุขภาพทุกจังหวัด ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ และเชื่อมโยงไปสู่ข้อเสนอในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จึงมีการประสานรวบรวมเครือข่ายคนทำงานในพื้นที่ และปรากฏว่ามีองค์กรเข้าร่วมจากทุกภาคส่วนประกอบไปด้วย เครือข่ายภาคประชาสังคมจากอำเภอหนองสูง และอำเภอเมือง เครือข่ายสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/พัฒนาสตรี สภาองค์กรชุมชนตำบลกกแดง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรแบบพอเพียงและฝีมือจักรสาร สภาองค์กรชุมชนตำบลผึ่งแดด อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายชมรมแพทย์ชนบท เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดมุกดาหาร และชมรมผู้สูงอายุสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

นอกจากนี้มีหน่วยงานภาครัฐและวิชาการได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการสะท้อนประเด็นปัญหาสุขภาวะภายในจังหวัดที่สำคัญ คือ ปัญหายาเสพติด การดื่มสุรา โดยเฉพาะปัญหาเยาวชนติดสุรา โดยคุณชุมพล อาจวิชัย กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวถึงสถานการณ์เด็กและเยาวชน ว่าขณะนี้พบว่าเยาวชนอายุ 15 – 19 ปีในจังหวัด ดื่มแอลกอฮอล์ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ นอกจากนี้มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปัญหาไข้เลือดออก และผู้ติดเชื้อเอสไอวีเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ

ภายในเวทียังมีการเปิดให้เครือข่ายนำเสนอประเด็นการทำงานที่กำลังขับ เคลื่อนอยู่ในขณะนี้ พบว่ามีประเด็นปัญหาแรงงานข้ามชาติเข้ามาค้าประเวณี และประเด็นปัญหาชุมชนเมือง เช่น ดิน/น้ำเสื่อมคุณภาพส่งกลิ่นรบกวนบริเวณเขตเทศบาลเมือง โดยมีชุมชนให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาขณะนี้ 4 ชุมชน และจะขยายการดำเนินงานออกไปให้ครบ 34 ชุมชน ซึ่งยังต้องการความร่วมมือ และการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
นอกจากนี้มีสถานการณ์การตื่นตัวในโอกาสที่ประเทศกำลังจะเข้าสู่การเปิดเวที การค้าเสรีอาเซียน ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 โดยคาดการณ์ว่า มุกดาหารจะกลายเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าจากประเทศไทย ไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆ

ในช่วงท้ายของการประชุม นายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค ได้กล่าวว่า “สช.คงไม่ยินดีหากคนมุกดาหารคิดว่าทำงานให้ สช. ขอให้ตระหนักเสมอว่าคนมุกดาหารจะทำอะไรเพื่อมุกดาหาร” และฝากให้ทีมเลขานุการกิจเฉพาะกิจวางแผนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับบทบาทของ สช.พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนต่อไป ด้านเครือข่ายภาคประชาชน ก็พร้อมร่วมดำเนินงานสมัชชาเฉพาะพื้นที่เต็มกำลัง

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook