BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

อุดรฯ ตั้งเวทีติดตามมติสมัชชาสุขภาพเด็กปีที่แล้ว ชูประเด็นท้องไม่พร้อม หยุดเหล้า เลิกเกมส์ ลดความรุนแรง

จาก การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการติดตามมติเรื่องสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี 2555 ใน 4 ประเด็นสำคัญ คือการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การแก้ปัญหาเด็กติดเกม และประเด็นสุดท้ายคือการแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ซึ่งสมัชชา สุขภาพจังหวัดอุดรธานีได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆร่วมกับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆไว้อย่างเป็นรูปธรรมดังนี้

ประเด็นที่ 1 การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม นั้น เนื่องจากในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อทั้งตัววัยรุ่น ทารกไปจนถึงครอบครัว ชุมชน ถึงแม้จะมีหลาย หน่วยงานให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง แต่ระดับความรุนแรงของปัญหาจำเป็นจะต้องเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลไกหลัก ของภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและจำเป็นต้องเร่งแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรมในพื้นที่

ประเด็นที่ 2 การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่ง มีแนวโน้มการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสาเหตุทัศนคติต่อการดื่มเครื่อง ดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว  ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างกว้างขวาง ทั้งต่อตัวเด็กและเยาวชน ไปจนถึงครอบครัว ชุมชน สังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยมีมติให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมเช่น กำหนดมาตรการทางสังคมและธรรมนูญชุมชนในการป้องกัน การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  เช่น ตัดสวัสดิการชุมชนแก่ร้านค้าที่จำหน่ายแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี การงดดื่มเหล้าในงานศพ / งานบวช / งานบุญ    หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแก้ไข พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในบางประเด็นเพื่อลดการเข้าถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ลดระยะเวลาที่อนุญาตให้จำหน่ายลง,ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห่างจาก สถานศึกษา 500 เมตรขึ้นไป และงดการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีการเสริมการขาย เช่น เปิดเหล้า แถม มิ๊กเซอร์ เป็นต้น

ในประเด็นที่ 3 การแก้ปัญหาเด็กติดเกมส์ จำเป็นต้องขอให้ขอให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ปกครองจังหวัดและอำเภอ สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตำรวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เครือข่ายเด็กและเยาวชน  หน่วยงานศูนย์เสมารักษ์  ร่วมกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดเรื่องครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ   ตลอดจนให้มีการพัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรมบริโภคสื่ออย่างเหมาะสม สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และขอให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถาบันการศึกษาทุกระดับ  ให้ความสำคัญกับปัญหาเด็กติดเกม เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด สอดส่องพฤติกรรมเพิ่มช่องทางรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นในการเสนอแนะแก้ไข ปัญหาในโรงเรียน  ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังร่วมกับเพื่อนผู้ปกครองของนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ครอบครัว ผู้ปกครอง ต้องเอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เด็ก โดยใช้หลักธรรม เศรษฐกิจพอเพียง  ให้แก่เด็ก ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีกฎ กติกา เวลา ในการเล่นเกมหาเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว รับฟังปัญหาและเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของตนเองฝึก ให้เด็กมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ

ส่วนในประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่ 4 การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน สมัชชาสุขภาพมีมติในการแก้ไขปัญหาในหลักการสำคัญดังนี้ ควรเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้สามารถป้องกันตนเองจากการถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงและ การใช้ความรุนแรง ส่งเสริมปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดี คุณธรรมจริยธรรม อบรมให้เด็กรู้เท่าทัน มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ การปรับตัวเข้ากับสังคม การสร้างอาชีพและการออม การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งในครอบครัว  สถาบันการศึกษา ชุมชน และจัดให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสรรค์ หรือทางเลือกใหม่ ๆ แก่เด็กและเยาวชนตามความถนัดและความสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรุนแรง

Check Also

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook