BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เรื่องราวจากพื้นที่ภาคใต้

December, 2017

  • 7 December

    “สื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม” เครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาวะ สู่การเปลี่ยนแปลง 14 จังหวัดภาคใต้

    “สื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม” เครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาวะ สู่การเปลี่ยนแปลง 14 จังหวัดภาคใต้ นายอานนท์  มีศรี เครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ ภาพ : เฟซบุ๊ก อานนท์ มีศรี ที่ผ่านมาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้  ได้ขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง ผ่านนโยบายสาธารณะโดยมุ่งเน้นเรื่องของสุขภาวะของคนในพื้นที่เป็นหลัก “สื่อ” จึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมาย 2 ประการคือ เกิดเครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ ครบทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ภายในปี ๒๕๖๒ สร้างตัวชี้วัดจริยธรรมสื่อท้องถิ่น (ธรรมนูญสื่อท้องถิ่น) ทั้งนี้เครือข่ายปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม โดยใช้ประเด็นพื้นที่เป็นตัวตั้ง ๔ ประเด็นหลักกระจายไปยัง ๗ จังหวัด เป็นนโยบายประจำจังหวัด ดังนี้ สามจังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส) ประเด็น “พหุวัฒนธรรม” จังหวัดพัทลุง ประเด็นยุทธศาสตร์ข้าว ความมั่นคงทางอาหาร พลังงานทางเลือกและเรื่องอาหารปลอดภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเด็นปัจจัยเสี่ยงและความมั่นคงของมนุษย์ และการจัดการขยะ จังหวัดชุมพร ประเด็นปัจจัยเสี่ยงและความมั่นคงของมนุษย์ ระบบหลักประกันสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ ประเด็นท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อนำวิสัยทัศน์ เครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้นโยบายสาธารณะภาคใต้ “ขับเคลื่อนสังคม สู่การเปลี่ยนแปลงผ่านการจัดรายการวิทยุ ...

    Read More »

August, 2017

November, 2013

AreaHpp Facebook