BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เรื่องราวจากพื้นที่ภาคเหนือ

December, 2017

 • 7 December

  สื่อสานพลัง 4PW Movement ภาคเหนือวางแผนกระจายพื้นที่สื่อสาร แบบมีจุดร่วมเน้นใช้ทุนทักษะ-ช่องทางเดิมที่มี แต่ใช้เฟซบุ๊กเป็นฐานกระจายข่าวร่วม 17 จว.

  บทบาทของสื่อนับวันจะมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสัมผัสได้ใกล้ตัวทั้งเสริฟที่หน้าจอทีวีจนกระทั่ง ทะลุเข้าไปในที่นอน ด้วยความสำคัญลำดับต้นเช่นนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้เห็นความสำคัญของจังหวะการสื่อสาร ผลักดันให้เกิดเครือข่ายการสื่อสาร การนำเสนอ การแลกเปลี่ยนพูดคุย เพื่อขยายข่ายการรับรู้ให้มากขึ้นในหลากหลายบริบทที่เหมาะสม ภายใต้ลักษณะการขับเคลื่อนงานสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเครือข่ายนักสื่อสาร 4PW ระดับภาคเหนือ ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดพิษณุโลกก็เช่นกัน เป็นเวทีที่มุ่งรวมกลุ่มคนที่สนใจขับเคลื่อนกระบวนการสื่อสาร หลากรูปแบบทั้ง On air, Online,  On ground เข้ามาเป็นองคาพยพสื่อนโยบายสารธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คอยหนุนเสริมกระบวนการคิด การรวมตัว และผลิตนโยบายสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาคีที่เข้าร่วม ล้วนเป็นตัวแทนจากแกนนำจังหวัดต่างๆ ที่เข้ามาให้ข้อมูลสถานการณ์การสื่อสาร และออกแบบทิศทางต่อจากนี้ 5 ปีการสื่อสารนโยบายสาธารณะว่าจะเดินหน้าไปอย่างไร ในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก คุณวิสุทธิ์   บุญญะโสภิต รอง ผอ.สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ขยายภาพความสำคัญของการเป็นนักสื่อสาร และสิ่งที่เรียกว่านโยบายสาธารณะว่า มีที่มาที่ไปอย่างไร เพื่อย้อนให้เป็นถึงร่องรอยที่เกิดขึ้น บทบาทของตัวเรา ตลอดจน จุดเน้นของการขับเคลื่อนประเด็นงานทางนโยบาย ซึ่งแท้จริงแล้วการทำงานทางสังคมของเครือข่าย กลุ่ม องค์กรต่างๆ ดำเนินการอยู่เป็นประจำ แต่คณะของเราจะทำให้เกิดการรับรู้อย่างมีพลัง 3 เครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนการสื่อสารด้านนโยบายสาธารณะ ...

  Read More »
 • 7 December

  ส่องความเคลื่อนไหว  กลุ่มสื่อสารภาคเหนือ ผ่านเฟซบุ๊ก “สังคมสุขภาวะภาคเหนือ” คึกคัก…ม่วนใจ๋แต๊ว่า

  นับจากวันที่ 3 กันยายน 60 ความเคลื่อนไหวของการสื่อสารด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านเครื่องมือกลุ่มเฟสบุ๊ค “สังคมสุขภาวะภาคเหนือ” ก็เริ่มคึกคักขึ้นตามลำดับ ซึ่งเดิม กลุ่มนี้เป็นเสมือนพื้นที่รวบรวมผลงานจนกระทั่งมีแนวทางร่วมกันเพื่อเป็นช่องทางสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาค 18 จังหวัดต่างเห็นพ้องกัน ความก้าวหน้าในการสื่อสารเติบโตขึ้นตามลำดับทั้งการสื่อสารด้วยภาพจากพี่ตู่ ประดิษฐ์  เลี้ยงอยู่ ที่เก็บภาพบรรยากาศต่างๆ พร้อมเนื้อหากระชับพอเข้าใจ ในการสื่อสารถึงความเคลื่อนไหวจากพื้นที่ประชุมสาธารณะต่างๆ ที่ได้เข้าร่วม การ Live Streaming ภายในกลุ่มของทีมศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะฯ ภาคเหนือ หรือการ Post กิจกรรมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นการสร้างการรับรู้ที่สำคัญที่ให้ภาคีเครือข่าย เห็นหน้างานของพี่น้องที่ทำงานอยู่ในพื้นที่สาธารณะร่วมกัน เป็นเสมือน โซ่ข้อกลางที่ทำให้แต่ละจังหวัดเท่าทันพัฒนาการ ส่วนไหนขาดก็สามารถศึกษาแบบและเติมได้ ส่วนใดมากก็แบ่งปัน  จะเห็นได้จากการตอบรับของแต่ละประเด็นที่นำเสนอผ่านกรุ๊ปเฟสบุ๊ค อาทิ การประชุมวิชาการภาค  การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเพียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน จนถึงการประชุมเพื่อจัดทำชุดความรู้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จากจังหวัดสุโขทัย ทำให้เห็นได้ว่า บทบาทของสื่อ Online หรือสื่อทางเลือกถูกยกระดับให้เป็นช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ และส่งต่อความสำเร็จของเพื่อน 18 จังหวัดให้ได้รับการรับรู้ให้เท่าถึงกันมากขึ้น เป็นเสมือนกล่องข่าว เป็นห้องเก็บเนื้อหา เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ค่อยเติมเต็มข้อมูลจากหลากหลายงานที่มุ่งผลิตนโยบายสาธารณะ หรือ สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยไม่แบ่งแยกกลุ่ม องค์กร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ามจังหวัด ข้ามภาค และสร้างพลังการรับรู้ให้มากขึ้นต่อตนเองและสังคม

  Read More »

September, 2017

 • 19 September

  องค์กรสานพลังสร้างสุขภาวะชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาควิชากร และภาคประชาชน กว่า ๒๐ เครือข่าย ร่วมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (๔PW) ในปี ๒๕๖๑

  สานพลังสร้างการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างเป็นระบบ  องค์กรสานพลังสร้างสุขภาวะชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาควิชากร และภาคประชาชน กว่า ๒๐ เครือข่าย ร่วมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (๔PW) ในปี ๒๕๖๑ โดยการสนับสนุนของสำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในะหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนโดยมีการทบทวนประเด็นหลัก ๓ ประเด็น คือ ๑) ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ๒)ประเด็นตำบลสุขภาวะ และ ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ๓)ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนฐานวัฒนธรรม และประเด็นย่อยเรื่องการสื่อสารสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีการได้นำบทเรียนการมีส่วนร่วมของ ภาคี/เครือข่าย ชุมชนพึ่งตนเอง สู่แม่ฮ่องสอนเมืองสุขภาวะ จำนวน ๔ บทเรียน ได้แก่ ๑)ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง ๒)บทเรียนการขับเคลื่อนข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๓)บทเรียนการจัดทำข้อบัญญัติตำบล การจัดการทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม ตำบแม่ฮี้ ๔)บทเรียนการขับเคลื่อนประเด็น เด็ก เยาวชนและครอบครับ/ผู้พิการ โดยจะนำข้อมูลมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานโดยการใช้เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนมติระหว่างพื้นที่กับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ   ที่สำคัญต้องขอบคุณทีมงานเจ้าของประเด็นทุกประเด็น ภาคีเครือข่าย ๔PW จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกท่าน รวมถึงภาคีเครือข่ายภาครัฐที่เข้าวมแสดงความคิดเห็นเพื่อจะเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันในอนาคตต่อไป เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคเหนือ โดยคุณ ชาญชัย วิทยาพูน เผยแพร่วันที่ ...

  Read More »

January, 2015

 • 17 January

  บันทึกการเดินทาง 30.13 ก้าวที่สอง สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน

  ละเมียดละไม กับการเดินทางของกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน ซึ่งได้ฤกษ์เริ่มกระบวนการพูดคุยเชิงกระบวนการในวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา หลังจากคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน ได้เริ่มกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกับทางสำนักปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ ในปีแรกเมื่อครั้งมีคณะกรรมการจัดในปี 2556 ต้นปี และเริ่มกระบวนการเคลื่อนไหวปลายปี ส่งต่อสู่ปี 2557 ซึ่งทำให้เกิดภาพกระบวนการสมัชชาสุขภาพทั้งขบวนเมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2557 “เดินหน้า สังคมสุขภาวะ” บนวิถีวัฒนธรรม วิถีเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร

  Read More »
AreaHpp Facebook