nakliyat evden eve

มติ 9 ผลกระทบจากสื่อต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว

สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อฯ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้รับหลักการร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อฯ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 176 ไม่เห็นด้วย 1 งดออกเสียง 5 พร้อมตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯเพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 15 คน กำหนดแปรญัตติ 7 วัน โดยให้เวลากรรมาธิการวิสามัญฯ ศึกษาให้แล้วเสร็จ 30 วัน

เครือข่ายเด็กเยาวชนได้เข้าหนังสือต่อ สนช.ให้เร่งผลักดัน ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายเด็กเยาวชนได้เข้าหนังสือต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้เร่งผลักดันร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือผลิตสื่อสร้างสรรค์ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ

เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวขอบคุณประธานสภาผู้แทนราษฎรที่บรรจุวาระร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฉบับประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 16 มกราคม 2556 เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว เข้าพบประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอบคุณที่บรรจุวาระร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฉบับประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และมีจุดยืนและข้อเสนอดังนี้ 1. ขอบคุณที่ให้โอกาสภาคประชาชนเสนอกฎหมายและบรรจุร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อฯ ฉบับประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 2. ขอเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนหลักการสำคัญจากร่าง พ.ร.บ.กองทุนสื่อฯ ฉบับประชาชน ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารงานไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ และคงไว้ซึ่งเนื้อหาส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนทุกระดับ 3. ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการขอให้เปิดรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกว้างขวางที่สุด เพื่อข้อมูลรอบด้านเป็นประโยชน์กับประชาชนแท้จริง

ภาคประชาชนยื่นร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่เสนอจากภาคประชาชน

วันที่ 20 สิงหาคม 2555 ตามที่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 2 ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 จะมีการพิจารณาเรื่องด่วนเรื่องที่ 23 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.... โดยมีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนั้น ขณะเดียวกันภาคประชาชนได้มีการยื่นร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เสนอจากภาคประชาชน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 โดยมีนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 รับการยื่นเรื่องจาก นายศุภชัย ไตรไทยธีระ ตัวแทนเยาวชนจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคอีสานและเครือข่ายภาคประชาชนที่รวบรวมรายชื่อประชาชนกว่า 10,000 รายชื่อ เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับประชาชน โดยมีสาระสำคัญที่ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหากฎหมายประกอบกับร่างฉบับที่กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการ เนื่องจากสาระสำคัญยังไม่ครอบคลุมถึงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ขาดความเท่าเทียมในการเข้าถึงกองทุน ขณะที่คณะกรรมการผู้ดูแลกฎหมายจำนวน 8 คน ไม่ระบุถึงคุณสมบัติที่ให้ภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวกลุ่มสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนและเครือข่ายได้ร่วมต่อสู้เพื่อเสนอให้เกิดเป็นรูปธรรมแล้วกว่า 10 ปี

ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.....

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ..... ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
(1) กำหนดให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นนิติบุคคลและกำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุน (ร่างมาตรา 5)
(2) กำหนดให้กองทุนส่วนหนึ่งประกอบด้วยเงินที่ได้รับจากการจัดสรรจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ที่ตกเป็นของกองทุนและเงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ (ร่างมาตรา 6)
(3) กำหนดให้กิจการของกองทุนไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน (ร่างมาตรา 7)
(4) กำหนดให้กองทุนมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และรายได้ของกองทุนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ร่างมาตรา 10)
(5) กำหนดให้กองทุนมีอำนาจจ่ายเงินจากกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการฯ ที่กำหนด (ร่างมาตรา 13)
(6) กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และองค์ประชุมคณะกรรมการฯ (ร่างมาตรา 14 ถึงร่างมาตรา 19)
(7) กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ และกำหนดอำนาจหน้าที่ (ร่างมาตรา 20)
(8) กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ร่างมาตรา 22)
(9) กำหนดให้มีผู้จัดการกองทุน คุณสมบัติของผู้จัดการ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ (ร่างมาตรา 23 ถึงร่างมาตรา 26)
(10) กำหนดให้กองทุนจัดทำการบัญชีตามมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีรอบปีบัญชีตามปีงบประมาณ และจัดให้มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการฯ ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง (ร่างมาตรา 27 และร่างมาตรา 28)
(11) กำหนดให้กองทุนจัดทำงบประมาณและทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ร่างมาตรา 29 และร่างมาตรา 30)
(12) กำหนดให้มีคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ (ร่างมาตรา 31 และร่างมาตรา 32)
(13) กำหนดให้คณะกรรมการประเมินผลอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร (ร่างมาตรา 33)
(14) กำหนดบทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา 34 และร่างมาตรา 35)

รัฐบาลผลักดันวาระสื่อสร้างสรรค์และจัดสรรคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยใหม่

    เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญการผลักดันวาระสื่อสร้างสรรค์และจัดสรรคลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทยใหม่ เกิดเป็นคลื่น ๑๐๕ เอฟเอ็ม โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้สนับสนุน ทำให้เป็นสื่อวิทยุเพื่อสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบ

    สำหรับเนื้อหาที่อยู่ในรายการวิทยุสถานี ๑๐๕ เอฟเอ็ม มีการจัดแบ่งช่วงตามเวลาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ช่วงเวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. จะเป็นช่วงเวลาสำหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา เนื้อหาเกี่ยวกับการเล่านิทาน เพลงประกอบนิทาน เกิดเป็น "เครือข่ายคนตัวเล็ก" เครือข่ายสมาชิกที่สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัวมากขึ้น

ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ......

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ..... ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นชอบของสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

28 กรกฏาคม 2552

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ

ไฟล์แนบ: มติ ครม. ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. ...

กำลังตรวจสอบวันที่

สสส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันจนสามารถจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว เป็นสถานีแห่งแรกที่ไม่มีการโฆษณา จัดโดย เครือข่ายวิทยุเด็กเยาวชน ที่เคยมีประสบการณ์การจัดวิทยุมาแล้ว มารวมตัวทำ ร่วมกับ สสส. และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางวิทยุ FM ๑๐๕ ออกอากาศมาแล้ว ๖ เดือน รายการที่น่าสนใจคือ การเล่านิทานของเด็กกันเอง เป็นการสื่อสารระหว่างเด็กทำให้เข้าใจกัน

วันที่ 12 มิถุนายน 2552

คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้คณะกรรมการสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์

ไฟล์แนบ: ข้อเสนอเชิงกรอบในการทำงานของคณะกรรมการสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์แห่งชาติ

Best view on IE8+, Firefox 3.6+, Safari 4+, and Google Chrome
Syndicate content
Evden Eve NakliyatEvden Eve Nakliyat